ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน

Main Article Content

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

Abstract

บทคัดย่อ
นักภาษาศาสตร์จีนจัดภาษาไทไว้ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาจ้วง-ต้ง แขนงภาษาจ้วง-
ไต ในประเทศจีนมีภาษาไทที่มีความใกล้ชิดกับภาษาไทยอยู่สามภาษาคือ ภาษาไต ภาษาปู้อี และภาษา
จ้วง บทความนี้นำเสนอข้อมูลของภาษาปู้อี ซึ่งเป็ นข้อมูลการศึกษาของนักวิชาการฝ่ ายจีน ประกอบ
ด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรียกและถิ่นที่อยู่ (2) ข้อมูลทางภาษา และ (3) ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และชีวิตความเป็นอยู่ เหตุที่ข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์และภาษาของชนชาติส่วนน้อยปู้อีที่
เป็นผลงานการศึกษาของนักวิชาการจีนในประเทศไทยยังมีน้อย บทความนี้จึงนำเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูล
สำหรับนักวิชาการชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม


คำสำคัญ : ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต ภาษาตระกูลไท ภาษาปู้อี ภาษาปูเยย ชนชาติส่วนน้อยในจีน

Article Details

How to Cite
สอดส่องกฤษ ร. (2014). ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน. Journal of Cultural Approach, 15(28), 67–76. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/24885
Section
Research Article