แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช

Main Article Content

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาเจาะจง จำนวน 14 คน และกระบวนการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 คน นำมารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา
ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช คือการปกครอง
ที่ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการปกครอง ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร ซึ่ง
สามารถนำมาใช้กับการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งทศพิธราชธรรม ได้นำมาประยุกต์
กับการบริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง สำหรับการปกครองของประเทศไทยด้วย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับหลักธรรมราชาหรือราชาธิป
ไตย ที่ผู้นำการปกครองต้องกอปรด้วย คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่สังคมไทยต้องการมากที่สุด นอกจาก ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ
ปราโมช ได้นำเสนอแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธผ่านทางนวนิยายและบทความในหนังสือพิมพ์แล้ว
ยังได้แสดงบทบาทดำรงตนและดำรงความเป็นผู้นำทางการเมืองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองและการบริหารบ้านเมืองไทยในทุกยุคทุกสมัย


คำสำคัญ : แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช

Article Details

How to Cite
จันทร์เรือง ผ. (2014). แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช. Journal of Cultural Approach, 15(28), 17–26. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/24870
Section
Research Article