สารบัญ

Main Article Content

คุณธนัญชนก จันทร์แดง

Abstract

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวไทย
อภิณัทธ์ บุญนาค
• แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช
ผศ.ดร. สมหมาย จันทร์เรือง
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Peng leting
• สำรับอาหารมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศรุดา นิติวรการ
บทความวิชาการ
• การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ
เลอเวือะ (ละว้า) บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
• ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

Article Details

How to Cite
จันทร์แดง ค. (2014). สารบัญ. Journal of Cultural Approach, 15(28), 2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/24861
Section
Research Article