บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

รสารกระแสวัฒนธรรม ได้ตีพิมพ์เผยแพร่มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว หากจะเปรียบเทียบกับ
วารสารอื่น ๆ ก็ถือว่ามีอายุยืนนานพอสมควรทีเดียว อย่างไรก็ตามวารสารกระแสวัฒนธรรม
ฉบับที่ 28 ปีที่ 15 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) ก็ยังมีบทความที่น่าสนในมานำเสนอ โดยมีบทความ
วิจัยถึง 4 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวไทย แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ
ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน และสำรับอาหารมอญเกาะ
เกร็ด ส่วนอีก 2 บทความ เป็นบทความวิชาการ การอนุรักษ์และฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์เลอเวือะ (ละว้า) และภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน
ซึ่งทุกบทความมีเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท้ายนี้ ในนามของกองบรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม ขอถือโอกาสเชิญชวนคณาจารย์
และนักวิชาการเสนอบทความเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่ http://www.culturalapproach.siam.edu หรือหากมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาปรับปรุงให้วารสารมีคุณภาพมากขึ้น กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับข้อแนะนำด้วยความขอบคุณยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช
บรรณาธิการ

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ด. (2014). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 15(28), 1. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/24857
Section
Research Article