ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

Main Article Content

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล

Abstract

บทคัดย่อจากการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวไทพบว่า มีชาวเผ่าไทอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งนอกจากในพื้นที่ประเทศไทยที่มีความชัดเจนที่สุดแล้ว ยังพบว่ามีกลุ่มคนที่เป็นเครือญาติกับชาวไทยอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศต่างๆ นักวิชาการทางภาษาศาสตร์ใช้ชื่อเรียกคนไทที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยว่า “ไท” ชาวไทในสิบสองปันนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไทในพื้นที่ต่างๆ นักวิชาการมีความเห็นว่าเป็นจุดกำเนิดของเผ่าพันธุ์ตระกูลไท บทความนี้นำเสนอในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเกี่ยวกับชนเผ่าไตในสิบสองปันนา มีเนื้อหาหลักประกอบด้วย(1) ถิ่นที่อยู่(2) ข้อมูลทางภาษา(3) ประวัติศาสตร์(4) ศิลปวัฒนธรรม(5) ชีวิตความเป็นอยู่(6)ขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องจากข้อความเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนของไทยยังมีอยู่น้อย บทความนี้จึงนำเสนอเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับนักวิชาการชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมคำสำคัญ : ชนกลุ่มน้อย ชาวไท สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

Article Details

How to Cite
สอดส่องกฤษ ร., & ว่องเจริญกุล ด. (2014). ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน. Journal of Cultural Approach, 15(27), 51–64. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/20516
Section
Research Article