ชื่อเรื่อง งานรักริวกิว : ประวัติและเทคนิคการสร้าง

Main Article Content

Tomohito Takata

Abstract

บทคัดย่อ
เครื่องรักของญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีแหล่งผลิตอยู่เกือบทั่วประเทศแม้ขณะ
นี้มีการผลิตน้อยลงตามความต้องการของตลาด เครื่องรักของริวกิวก็เป็นแบบหนึ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์อยู่ ริวกิว
เป็นชื่ออาณาจักรโบราณที่เคยตั้งอยู่ที่โอกินาว่า โอกินาว่าเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องรักที่สำคัญมาเป็นเวลานาน
เคยมีการส่งเครื่องรักไปยังจีน ญี่ปุ่น และที่อื่นๆ เครื่องรักริวกิวได้รับการยกย่องในความงดงามและรสชาติด้าน
ศิลปะ
มีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมของโอกินาว่าและส่งผลกระทบต่อการผลิต
เครื่องรัก ได้แก่ การบุกรุกริวกิวของ Shimazu ใน ค.ศ.1609 การสถาปนาริวกิวเป็นจังหวัดโอกินาว่า ใน ค.ศ.
1871 และ สงครามมหาเอเชียบูรพาใน ค.ศ. 1942-1945
อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบและด้านเทคนิค แต่ยังมีการสืบทอด
การสร้างงานมาจนทุกวันนี้ เทคนิคการสร้างงานเครื่องรักโดยเฉพาะเทคนิคการตกแต่งได้มีการปรับเปลี่ยน
มาตลอดตามระยะเวลาตามความนิยม ซึ่งช่วงแรกมีความนิยมกับ Chinkin ถมทอง ต่อมา Aogai ลายมุก
ชนิดบาง และ Tsuikin รักลายนูนตามลำดับ เทคนิคเหล่านี้เบื้องต้นได้รับมาจากจีน แต่ต่อมาพัฒนามาเป็นเครื่อง
รักริวกิวในที่สุด
คำสำคัญ : เครื่องรัก งานช่างรัก ริวกิว โอกินาว่า

Article Details

How to Cite
Takata, T. (2014). ชื่อเรื่อง งานรักริวกิว : ประวัติและเทคนิคการสร้าง. Journal of Cultural Approach, 15(27), 65–76. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/19771
Section
Research Article