ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

นายณัฐพล ศิวะพิรุฬห์เทพ

Abstract

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้า
มาเที่ยวพักผ่อนที่ชาดหาดชะอำ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
(3) รวบรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุง (4) จัดทำข้อเสนอ
แนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอำ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมด 420 คน
ที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชาดหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2556
เครื่องมือเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์และนำเสนอ
ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบแบบ independent t-test ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอำ 10 ตัวแปร
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจในแต่ละตัวแปรที่ศึกษา 10 ตัวแปร และรวมเฉลี่ย 10
ตัวแปร ในระดับพึงพอใจมาก นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจในตัวแปรที่ศึกษา 2 ลำดับแรก คือ การคมนาคมและ
ตัวแปรอื่นๆ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจในตัวแปรที่ศึกษา 2 ลำดับแรก คือ การคมนาคมและที่พัก
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) 3 ตัวแปร คือ ทะเลและชายหาด การคมนาคม และตัวแปรอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในฤดู
ท่องเที่ยว (High Season) และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) 2 ตัวแปร คือ ทะเลและชายหาด และสถานที่และสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวเพศชายและนัก
กระแสวัฒนธรรม ๒๙
ท่องเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในทุกตัวแปรที่ศึกษาและ
รวมเฉลี่ยทั้ง 10 ตัวแปร
3. จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเสนอแนะว่าเรื่องที่ควรปรับปรุง คือ สถานที่จอดรถและการจัดระเบียบ
การจอดรถ การปรับภูมิทัศน์ การขยายถนนสำหรับคนเดินและการจัดระเบียบการจราจร ราคาอาหารที่ไม่แพง
เกินไป รถบริการสาธารณะ ความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนชรา ศูนย์บริการนักท่อง
เที่ยว
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอำ คือ การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอเพื่ออำนวยความ
สะดวก ผู้กำหนดนโยบายหรือผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมและรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว และช่วยผลักดันให้นโยบายและความต้องการสำเร็จ หาจุดเด่นและหาเอกลักษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐาน
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

Article Details

How to Cite
ศิวะพิรุฬห์เทพ น. (2014). ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. Journal of Cultural Approach, 15(27), 28–38. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/19768
Section
Research Article