บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

รสารกระแสวัฒนธรรม ฉบับที่ 27 ปีที่ 15 (มกราคม – มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย
บทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพ
การบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณีศึกษาโรงแรมเซียงไฮ้ แมนชั่น ส่วนอีก
3 บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัย ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนานักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ขนมไทย ส่วนอีก 2 บทความ เป็นบทความวิชาการ
เรื่องชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และงานรักริวกิว :
ประวัติและเทคนิคการสร้าง ซึ่งทุกบทความมีเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความได้ผ่าน
การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท้ายนี้ ในนามของกองบรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม ขอถือโอกาสเชิญชวนคณาจารย์
และนักวิชาการเสนอบทความเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่ http://www.culturalapproach.siam.edu หรือหากมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาปรับปรุงให้วารสารมีคุณภาพมากขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับข้อแนะนำด้วยความขอบคุณยิ่ง

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ด. (2014). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 15(27), 1. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/19755
Section
Research Article