คุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Main Article Content

ผศ.ดร.สิน งามประโคน

Abstract

บทความเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดในการทำงาน โดยการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการนำคุณธรรมต่อไปนี้ไปใช้ กล่าวคือ รักในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และอดทน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในงานที่ทำ

Article Details

How to Cite
งามประโคน ผ. (2012). คุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. Journal of Cultural Approach, 13(23), 88–94. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1631
Section
Academic Article