ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

Main Article Content

ทศพร ทรัพย์สนอง

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามและเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัย โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจำนวน 382 คน สถิติที่ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) และ ค่าแกมม่า (Gamma) ในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีอายุอยู่ระหว่าง 18 -21 ปี จำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี, นครปฐม,ปทุมธานี,สมุทรปราการ) จำนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักศึกษา จำนวน 343 คนคิดเป็นร้อยละ 89.8 มีระดับการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา (ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย) อยู่ในระดับปวช. หรือปวส. จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 และมีรายรับเฉลี่ยของครอบครัว/เดือนต่ำกว่า 20,000 บาท จำนวน171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ตัวแปรด้านเพศ อาชีพ ประเภทสถานศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา รายรับของครอบครัว พฤติกรรมการรับข่าวสารข้อมูล และพฤติกรรมทางการเมืองของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยจากผลการศึกษา พบว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกตั้ง แต่เพียงเพื่อต้องการใช้สิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญ จึงควรมีการให้ข้อมูลหรือมีการอธิบายรายละเอียดและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง ควรปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง หรือปรับปรุงแต่ละด้านในอนาคตให้ดีมากยิ่งกว่านี้ ซึ่งอาจมีการขยายระยะเวลาในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ให้มากขึ้น

Article Details

How to Cite
ทรัพย์สนอง ท. (2012). ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม. Journal of Cultural Approach, 13(23), 46–60. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1628
Section
Research Article