ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย - กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program ของมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Main Article Content

HIRONAKA TOMITA
FUMIYASU MAENO

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดม่งหมายคือเพื่อศึกษาคำช่วยภาษาญี่ปุ่นที่เป็นปัญหาของผู้เรียนชาวไทย และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program จำนวน 59 คนผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย คือ 1. ผู้ให้ข้อมูลไม่เข้าใจว่ากรรมที่อยู่ในประโยคนั้นเป็นกรรมตรงหรือกรรมรองทำให้สับสนการใช้คำช่วย

Article Details

How to Cite
TOMITA, H., & MAENO, F. (2012). ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย - กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program ของมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Journal of Cultural Approach, 13(23), 27–45. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1627
Section
Research Article