ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Main Article Content

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
อาจารย์มัสลิน วุฒิสินธุ์

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการได้งานทำกับผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) โดยมุ่งเน้นศึกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2552 จำนวน 197 คน การวิจัยดังกล่าวใช้แบบสอบถามปลายปิด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows 12 ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติ F-Test และการทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparison)ตัวบ่งชี้ LSD และ สถิติ Pearson Correlation ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของระยะเวลาการได้งานทำของบัณฑิตภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยดังกล่าว ในปี 2552 ไม่สัมพันธ์กับผลคะแนน TOEIC แต่ผู้วิจัยพบว่า ระยะเวลาการได้งานทำของบัณฑิตมีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ผ., & วุฒิสินธุ์ อ. (2012). ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว. Journal of Cultural Approach, 13(23), 18–26. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1626
Section
Research Article