บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางทางวิชาการ และเป็นเวทีในการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีความหลากหลาย เพราะคำว่าวัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมวิถีชีวิตของทุกคนดังนั้นเนื้อหาที่ปรากฎในวารสารเล่มนี้ย่อมเปิดกว้างต่อการนำเสนอ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือบทความทั่วไปและบทความวิจัยบทความทั่วไปของวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย คุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน,Hmong Refugees’ and the United States : “Home” Loss and Estrangement, Biocaptureand Displaced to the Third World : an analysis of the plight of the neo-effugio from thedystopo-fascisteria ที่ให้แนวคิดอันทันสมัยบทความวิจัยมีหลายเรื่องล้วนเสริมสร้างแนวคิด และองค์ความรู้ใหม่ อาทิ การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และปัญหาการใช้คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย รวมทั้ง ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา:กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อวงวิชาการและผู้สนใจโดยทั่วกัน

Article Details

How to Cite
จันทร์เรือง ผ. (2012). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 13(23), 1–2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1624
Section
Editorial