การสำรวจย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้าง ทางเลือกทางการท่องเที่ยว

Main Article Content

ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

Abstract

บทคัดย่อวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้ เป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operational Objectives) โดยแบ่งเป็น 2 ข้อดังนี้ (1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูล โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษาประวัติความเป็นมาของที่อยู่อาศัยในย่านชุมชนดั้งเดิม ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อชุมชน (2) เพื่อพิจารณาคุณค่าของตัวอาคารที่อยู่อาศัย ในด้านสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ และสังคม สำหรับสร้างข้อเสนอให้เกิดทางเลือกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีโจทย์ของการวิจัยคือ การจัดทำฐานข้อมูล โดยการสำรวจที่ตั้งและศึกษาประวตั คิ วามเป็นมาของทีอ่ ยู่อาศยั ในยา่ นชมุชนดัง้เดมิ ทีม่ เีอกลกัษณ์ มคี ณุ คา่ทางมรดกวฒั นธรรม และความสมัพนั ธ์ทางสังคมที่มีต่อชุมชนงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบในการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยการใช้การสำรวจระดับกว้าง แบบการสำรวจระดับละเอียด การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมผลการศึกษาพบว่ามี 4 ชุมชนดั้งเดิมที่มีศักยภาพ คือ มีจุดเด่น มีความน่าสนใจ และมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบชุมชนที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามขอบเขตของงานวิจัย ปรากฏชัดในเขตอำเภอเมืองได้แก่ ชุมชนถนนหลวง และชุมชนบุ่งกาแซว ในเขตอำเภอวารินชำราบ ได้แก่ ชุมชนถนนทหาร และในเขตอำเภอเขมราฐ ได้แก่ชุมชนถนนวิศิษฐ์ศรีคำสำคัญ : วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม ทางเลือกทางการท่องเที่ยว

Article Details

How to Cite
หงษ์ภักดี ผ. (2014). การสำรวจย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้าง ทางเลือกทางการท่องเที่ยว. Journal of Cultural Approach, 14(26), 30–43. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/15663
Section
Research Article