การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้น

Main Article Content

วิสุทธิ์ ไพเราะ

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารการเรียนปฏิบัติดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้น และ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นโดยใช้เอกสารการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 300 คนผลการศึกษาพบว่า การสร้างเอกสารการสอนปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (1) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สรุปได้ว่า เอกสารด้านเนื้อหาทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน ส่วน (2) ผู้สอนสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง เนื่องจากมีการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจได้ผลว่าบทเพลงมีความเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (X_= 4.62) (3) ผู้เรียนแต่ละคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนเบื้องต้นสามารถฝึกปฏิบัติตามสัดส่วนที่เคยเรียนได้อย่างถูกต้อง ทำให้ส่งผลต่อเนื่องไปยังข้อที่ (4) มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก จึงตอ้ งคำนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียน เกี่ยวกับความสามารถ เพราะผู้เรียนมีพื้นฐานที่ต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องสร้างเอกสารการปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการวัดความพึงพอใจหลังการเรียนจบคอร์สประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 202 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสูงถึง 99 คน ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่าอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่เหมาะสมจัดอยู่ในระดับมาก (X_= 4.49) ด้านประสิทธิภาพของเอกสารการเรียนรู้ พบว่าบทเพลงช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติมากขึ้นจัดอยู่ในระดับมากที่สุด(X_= 4.62) ด้านทักษะการปฏิบัติพบว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดตามที่กำหนดได้และยังพบว่า การสอนให้ปฏิบัติคีย์บอร์ดช่วยทำให้สมาธิดีขึ้นจัดอยู่ในระดับมากที่สุด (X_= 4.61) ด้านอุปกรณ์และสถานที่ในการเรียนปฏิบัติพบว่าผู้เรียนมีความพอใจต่อห้องเรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดจัดอยู่ในระดับมากที่สุด (X_= 4.59)คำสำคัญ : การปฏิบัติคีย์บอร์ดเบื้องต้น เอกสารการเรียนปฏิบัติดนตรี

Article Details

How to Cite
ไพเราะ ว. (2014). การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้น. Journal of Cultural Approach, 14(26), 44–56. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/15660
Section
Research Article