บรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรม ฉบับที่ 26 ปีที่ 14 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) ประกอบด้วยบทความวิจัย 5 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครอีก 3 บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร ละครย้อนยุค และการท่องเที่ยวในย่านชุมชนส่วนอีก 2 บทความ เป็นบทความเกี่ยวกับการเรียนปฏิบัติดนตรี และวิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย โดยมีบทความวิชาการ 1 บทความเป็นเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทย และคนอเมริกันเพื่อการปรับตัวของประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทุกบทความเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท้ายนี้ ในนามของกองบรรณาธิการวารสารกระแสวัฒนธรรม ขอถือโอกาสเชิญชวนคณาจารย์และนักวิชาการเสนอบทความเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://culturalapproach.siam.edu หรือหากมีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงให้วารสารมีคุณภาพมากขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับข้อแนะนำด้วยความขอบคุณยิ่งผู้

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ด. (2014). บรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 14(26), 1. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/15654
Section
Research Article