การรับรู้เรื่องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล

Main Article Content

ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม วิจิตรา จามจุรี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องการเปิดเสรีอาเซียนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 428 คนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งสิ้น 19 โรง ที่เข้าร่วมงานสยามนิทัศน์ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเสรีอาเซียนโดยใช้มาตร 5 ระดับของลิเคอร์ทจำนวน 10 ข้อ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวน 20 ข้อ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีอาเซียนเป็นเชิงบวกระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74จากคะแนนเต็ม 5 และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ5.66 จากคะแนนเต็ม 20คำสำคัญ : การเปิดเสรีอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

Article Details

How to Cite
วิจิตรา จามจุรี ด. ท. (2013). การรับรู้เรื่องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล. Journal of Cultural Approach, 14(25), 31–43. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/10784
Section
Research Article