การบริโภคความทันสมัยและการยืนยันเอกลักษณ์ โดยการท่องเที่ยวและการปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

Main Article Content

Mr. Sean Meadows

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ดีขึ้นของความทันสมัย และผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยว และชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย โดยการใช้กรอบมโนทัศน์ของเอกลักษณ์ ความทันสมัยและลัทธิบริโภคนิยม รวมทั้งการบริโภคประสบการณ์ มโนทัศน์ของความทันสมัยยังคงยึดมั่นต่อ “ความเป็นอื่น”ของชนกลุ่มน้อย และการยอมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย ใช้ประโยชน์จากชนกลุ่มน้อยโดยการส่งเสริมความเป็นเอกัตภาพของชนกลุ่มน้อย ความทันสมัย และลัทธิสากลนิยมในพื้นที่ข้ามชาติ กฎข้อบังคับโดยรัฐบาลไทยก่อให้เกิดช่องว่างในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์หรือการเอาเปรียบและการสร้างความเข้มแข็งต่อเอกลักษณ์ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเอาเปรียบไม่ใช่นโยบายแต่เป็นข้ออ้างสำหรับการเอาเปรียบว่าสามารเข้าใจได้โดยการเข้าใจกระบวนการของ“ความเป็นอื่น” และลัทธิบริโภคนิยมคำสำคัญ : ความทันสมัย, ชนกลุ่มน้อย, การบริโภค, เอกลักษณ์, พื้นที่ข้ามชาติ

Article Details

How to Cite
Meadows, M. S. (2013). การบริโภคความทันสมัยและการยืนยันเอกลักษณ์ โดยการท่องเที่ยวและการปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. Journal of Cultural Approach, 14(25), 58–68. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/10782
Section
Research Article