บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารกระแสวัฒนธรรม ฉบับที่ ๒๕ ปีที่ ๑๔ (มกราคม-มิถุนายน ๒๔๔๖) มีบทความที่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัย ๖ เรื่อง ที่น่าสนใจ อาทิการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน การรับรู้เรื่องการเปิดเสรีอาเซียน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาพลักษณ์ของตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย และอีกหลายบทความที่น่าสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่งท้ายนี้ กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้ จะสามารถทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป ขอขอบคุณ เจ้าของบทความทุกท่านที่ได้ส่งบทความ มาตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้และหวังว่าจะได้รับบทความที่มีประโยชน์จากคณาจารย์และนักวิชาการ มาตีพิมพ์ในเล่มต่อๆไปอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลาประเมินบทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ผ. ช. (2013). บทบรรณาธิการ. Journal of Cultural Approach, 14(25), 1–2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/10771
Section
Research Article