การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่

Main Article Content

ปรมิน โพธิพัฒไพบูลย์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งนำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการตลาดดิจิทัล และกระบวนการของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี Big Data มีความสำคัญต่อการตลาดดิจิทัล โดยมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คน มาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในด้านการการตลาดดิจิทัลขององค์กร ด้วยกระบวนการทำงานของ Big Data 4 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างข้อมูล การจัดหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นการตัดสินใจในด้านการตลาดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว และทันสมัย อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2562). วิธีการจัดการ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ. สืบค้น 8 กันยายน 2563, จาก https://dip-sme-academy.com/knowleagehub/article/227-วิธีการจัดการ-Big-Data-อย่างมีประสิทธิภาพ.

กษิดิศ ใจผาวัง. (2558). ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ช่องทางใหม่ทางการตลาดในยุคที่สังคมเปลี่ยนไป. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 10(1), 123-138.

โกศล จิตวิรัตน์. (2561). โมเดลการปรับตัวขององค์การธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายล้างของเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21. วารสารสมาคมนักวิจัย, 23(2), 74-88.

จุติพร ปริญโญกุล และธาตรี ใต้ฟ้าพูล. (2563). การใช้บิ๊กดาต้าเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตออนไลน์. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 13(2), 66-84.

ชนกานต์ กิ่งแก้ว. (2557). การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5 (ฉบับพิเศษ), 256-271.

ธิติวุฒิ ไชยวงศ์. (2556). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีบทบาทต่อการสร้างสรรค์สื่อโมษณาแบบไวรัลประเภทภาพเคลื่อนไหว. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นฤมล ญาณสมบัติ และเมธารัตน์ จันตะนี. (2562). การจัดการการค้าสมัยใหม่ ในยุคดิจิทัล. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 21(2), 209-218.

พิทักษ์ ชูมงคล. (2558). ย้อนพินิจ และคิดไปข้างหน้า: วิจัยการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3.0. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 8(1), 95-112.

เพรสบุ๊คส์. (2563). Big Data Technology ต่างๆ: Storage และ Analytics. สืบค้น 10 กันยายน 2563, จาก https://imcinstitute.pressbooks.com/chapter/big-data-technology-ต่างๆ-storage-และ-analytics/.

วรสุวิชช์ โพธิสัตย์. (2561). บริบทและแนวทางการดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวดิจิทัล. วารสารรัชต์ภาคย์, 12(26), 255-269.

วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2562). การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล และสารสนเทศสถิติในยุคข้อมูลขนาดใหญ่. วารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 27(2), 58-63.

เสรี วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา. (2560). การตลาด 4.0 ในบริบทประเทศไทย 4.0. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 8(15), 1-16.

เสรี วงษ์มณฑา. (2562). ลึกซึ้งกับการตลาด 4.0. วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, 1(1), 1-12.

อริสรา ไวยเจริญ. (2561). การสร้างประสบการณ์ตราสินค้ากับผู้บริโภคในยุคดิจิทัล. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 12(1), 337-362.

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big data: A survey. Mobile networks and applications, 19(2), 171-209.

Emmanouil, D., & Nikolaos, D. (2015, July). Big data analytics in prevention, preparedness, response and recovery in crisis and disaster management. In The 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2015), Recent Advances in Computer Engineering Series, 32, 476-482.

Erevelles, S., Fukawa, N., & Swayne, L. (2016). Big Data consumer analytics and the transformation of marketing. Journal of business research, 69(2), 897-904.

Fan, S., Lau, R. Y., & Zhao, J. L. (2015). Demystifying big data analytics for business intelligence through the lens of marketing mix. Big Data Research, 2(1), 28-32.

Galbraith, J. R. (2014). Organizational design challenges resulting from big data. Journal of Organization Design, 3(1), 2-13.

Lies, J. (2019). Marketing Intelligence and Big Data: Digital Marketing Techniques on their Way to Becoming Social Engineering Techniques in Marketing. International Journal of Interactive Multimedia & Artificial Intelligence, 5(5), 134-144.

Maniu, L. C., & Marin-Pantelescu, A. (2015). The Internet Era Implications over the Romanian Travel Agencies. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(3), 119-128.

Manyika, J. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Retrieved June 12, 2020, from http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.

Matz, S. C., & Netzer, O. (2017). Using big data as a window into consumers’ psychology. Current opinion in behavioral sciences, 18, 7-12.

Vassakis, K., Petrakis, E., & Kopanakis, I. (2018). Big data analytics: applications, prospects and challenges. In Mobile big data. New York: Springer Cham.