การนำนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในบริบทของพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

ภาณุวัฒน์ แบ่งเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการนำนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และ (2) สร้างรูปแบบการนำนโยบายสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วิธีดำเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวนทั้งสิ้น 32 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย


            ผลการวิจัย พบว่า (1) ในสภาพการณ์ปัจจุบันของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ (ก) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายภารกิจเร่งด่วนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (ข) การสื่อสารของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติใช้ถ้อยคำแบบกว้าง เป็นนามธรรม ยากต่อการทำความเข้าใจ เป็นต้น และ (2) รูปแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของอำเภอเลาขวัญ ประกอบด้วย (ก) ควรจัดตารางกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงตามบริบทสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ (ข) เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องแปลงข้อมูลข่าวสารให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย (ค) แก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ และ (ง) เพิ่มความหลากหลายของการส่งเสริมสัมมาชีพระดับครัวเรือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย