ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าบริษัทสินพลอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด

Main Article Content

ทิพาภรณ์ ประเสริฐแช่ม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าบริษัทสินพลอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าบริษัทสินพลอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่ต้องการซื้อหรือเคยซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทสินพลอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด จำนวน 385 ตัวอย่าง แบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (f-test) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อซื้อรถจักรยานยนต์บริษัทสินพลอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด ด้านภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรก ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา และลำดับสุดท้ายคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลในการซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าบริษัทสินพลอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย