คุณภาพชีวิตการทำงานและความเครียดในการทำงานของเจ้าพนักงานเรือนจำเรือนจำพิเศษธนบุรี

Main Article Content

ณัฐดนัย ตระกูลรัมย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุสาเหตุของความเครียดในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานเรือนจำ(2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานเรือนจำ ตามลักษณะส่วนบุคคล และ(3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานเรือนจำ วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากเจ้าพนักงานเรือนจำ สังกัดปฏิบัติหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า (1) สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปริมาณงานที่มากเกินไป และงานที่ทำต้องใช้ความพยายามสูง ส่วนคุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบด้วย ความผูกพันกับหน่วยงาน การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ (2) เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการและรายได้ต่อเดือนของเจ้าพนักงานเรือนจำ มีผลต่อคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ (3) ความเครียดในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าพนักงานเรือนจำในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย