การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี

Main Article Content

รณิภา พงศ์พุทธชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (2) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี และ (3) สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี จำนวน 350 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ
ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี มีวิธีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้นด้วยวิธีการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา (2) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูง กับการพัฒนาบุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ (3) แนวทางการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย (ก) การสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรม (ข) การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ (ค) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ (ง) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย