การจัดการสิ่งแวดล้อมของเรือนจำ ศึกษากรณี การจัดการขยะในเรือนจำพิเศษธนบุรี

Main Article Content

สุระสิทธิ์ ไชยโคตร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระบุสภาพปัญหาขยะในเรือนจำพิเศษธนบุรี (2) วิเคราะห์การจัดการขยะในเรือนจำพิเศษธนบุรี และ (3) สร้างแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะในเรือนจำพิเศษธนบุรี วิธีดำเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าพนักงานเรือนจำ จำนวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาขยะในเรือนจำพิเศษธนบุรี ได้แก่ ขยะตกค้างในเรือนจำจำนวนมาก การขนถ่ายขยะไม่สมดุลกับจำนวนขยะ การเน่าเหม็นของขยะ น้ำชะขยะเรี่ยราดบนพื้น และปัญหาไม่มีการคัดแยกขยะ เป็นต้น (2) การจัดการขยะในเรือนจำตามแนวคิดวงจรเดมมิ่งมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย วางแผนการขนถ่ายขยะออกนอกเรือนจำ และการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะ การประสานงานขอรับการสนับสนุนรถขนถ่ายขยะจากหน่วยงานภายนอก การกำกับดูแลผู้ต้องขังในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท การใช้น้ำหมักชีวภาพราดขยะในบ่อกักเก็บเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็น และการนำขยะขวดพลาสติกมาประดิษฐ์ทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการให้คณะทำงาน ทำการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการลด และคัดแยกขยะ ขั้นตอนที่ 4 กำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนให้ผ่านตัวชี้วัดของผู้บริหารเรือนจำ และ (3) แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะในเรือนจำพิเศษธนบุรีโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญการพัฒนาการบุคคล โดยจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกวิธี ตั้งแต่กระบวนการ แหล่งกำเนิดขยะ การคัดแยกขยะ การกักเก็บขยะ การแปรงรูปขยะ การขนถ่ายขยะ และการกำจัดขยะ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย