ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งมอบบริการพนักงานรับคำร้องกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Main Article Content

สิริณัฏฐ์ ทรงไตรย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งมอบบริการของพนักงานรับคำร้องกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (2) ลักษณะและรูปแบบการดำเนินการของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ (3) การบริการจากพนักงานรับคำร้องที่ประชาชนผู้มายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางได้รับ ทั้งนี้ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงานรับคำร้องและประชาชนผู้มารับบริการ บรรยายสรุปความที่สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่าน
ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานรับคำร้องมีความไม่มั่นคงในอาชีพ เนื่องจากเป็นการจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ที่มีความชำนาญมาปฏิบัติงาน มีการจ้างครั้งละ 7 ปี นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง (2) การเดินทางมาปฏิบัติงานพบปัญหาการจราจรหนาแน่น โดยจะต้องออกจากที่พักอาศัยเร็วกว่าปกติ และ (3) ประชาชนผู้มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใช้เวลารอเรียกนาน หากไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทำหนังสือเดินทาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย