แนวทางการให้ความช่วยเหลือพักการลงโทษสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ กรณีศึกษา: เรือนจำพิเศษธนบุรี

Main Article Content

สุธรรม นาคบำรุง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการพักการลงโทษ 2) ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพักการลงโทษของเรือนจำพิเศษธนบุรี 3) ปัญหาและอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือพักการลงโทษสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ และ 4) เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือพักการลงโทษสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการส่วน เจ้าพนักงานเรือนจำและผู้ต้องขังสูงอายุ รวมทั้งสิ้น 29 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
ผลการวิจัยพบว่า (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการพักการลงโทษให้กับผู้ต้องขังสูงอายุ มีความเหมาะสมต่อบริบทของเรือนจำพิเศษธนบุรี (2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และเที่ยงธรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ (3) ความประพฤติของผู้ต้องขังสูงอายุ ประเภทคดี กำหนดโทษและระยะเวลาจำคุก การจัดชั้น ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพักการลงโทษ และ (4) แนวทางที่เหมาะสมในการพักการลงโทษให้กับผู้ต้องขังสูงอายุของเรือนจำพิเศษธนบุรี คือ การนำนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้คุมประพฤติ การใช้ระบบสิทธิและให้ผู้ต้องขังสูงอายุได้มีโอกาสอุทธรณ์โต้แย้งผลการพิจารณาพักการลงโทษ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย