การมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Main Article Content

สันติ พัฒน์พันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาสังคมที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทกรณีศึกษาเมืองโบราณอู่ทอง และตลาดสามชุกร้อยปี ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐส่วนกลาง ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม จำนวน 6 คน เป็นการพูดคุยแบบมีเป้าหมายโดยใช้แนวคำถามปลายเปิด
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นโดยการกำหนดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของชุมชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น และควรมีการสืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน นักท่องเที่ยว และคนรุ่นหลังสืบทอดได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย