การบริหารงานภาครัฐในบริบทของสำนักทะเบียนท้องถิ่น

Main Article Content

จิดาภา สุดเสนาะ

บทคัดย่อ

การบริหารองค์กรภาครัฐ ได้รับการบูรณาการโครงสร้างและบริหารกำลังคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ ให้มีกำลังคนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับปรุงระบบราชการ กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในยุคปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารโดยการให้คุณค่าของการบริหารในฐานะที่เป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ในการนำเอา คน และ ทรัพยากรภายในองค์กร มารวมกันแล้วอำนวยการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ


สำนักทะเบียนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่เพียงแต่เฉพาะการบริการเท่านั้น เนื่องจากงานทะเบียนราษฎรเป็นงานด้านการบริการประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยตรง เอกสารทางทะเบียนราษฎรเป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาสิทธิ และหน้าที่ของประชาชนที่พึงได้


รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนราษฎร จึงจำเป็นต้องครอบคลุมในกระบวนการบริหารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ซึ่งกำหนดบนขอบข่ายในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎรในบทบาทหน้าที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น โดยอยู่บนบรรทัดฐานของจรรยาบรรณของผู้บริหารงานทะเบียน และผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พึงสำนึกในหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการโดยการยินดีที่จะถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ