ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Main Article Content

จริยาภรณ์ โตเผือก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่มีต่อปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่กำลังศึกษาและลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 97 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบ  มาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว


ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ด้านสังคม และด้านสถาบันการศึกษา ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง พบว่า นักศึกษาปริญญาโท ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย