ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Main Article Content

พิชศาล พันธุ์วัฒนา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคลของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ (2) อิทธิพลของเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได้ที่มีผลต่อการฝึกอบรม ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 84 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  ผลการวิจัยพบว่า (1)  อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สถานภาพสมรส มีรายได้ 30,001-45,000 บาท ต่อเดือน และ (2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท อายุระหว่าง 51-60 ปี และการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการฝึกอบรมอย่างมาก สามารถอธิบายการผันแปรได้สูงถึงร้อยละ 45.6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย