การวิเคราะห์ขบวนการสหกิจศึกษา กรณีศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Main Article Content

ชาติศิริ แสงศิริ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง โดยใช้ทฤษฎีการวางแผนโครงการ PERT/CPM วิเคราะห์กระบวนการสหกิจศึกษาและใช้หลักการของทฤษฎี LEAN ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยมีขั้นตอนดังนี้ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 10 กิจกรรม และแบ่งเส้นทางของแต่ละกิจกรรมเป็น 8 เส้นทาง โดยผลการศึกษาพบว่าเส้นทางที่มีปัญหามากที่สุด คือเส้นทางที่ 3 ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษา หาสถานประกอบการด้วยตนเอง กิจกรรมที่ 5 สถานประกอบการตอบปฏิเสธการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 6 สถานประกอบการแห่งใหม่ตอบตกลงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 9 นักศึกษาสหกิจศึกษามีเหตุให้ต้องย้ายสถานประกอบการไปยังแห่งใหม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 32.5 ส่งผลทำให้เกิดเส้นวิกฤต โดยใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1,008 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎี PERT/CPM เพื่อแก้ปัญหาเส้นวิกฤต และใช้ทฤษฎี LEAN ช่วยในเรื่องของการลดกิจกรรมที่มีมากเกินไป ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 9 คือ นักศึกษาสหกิจศึกษา มีเหตุให้ต้องย้ายสถานประกอบการไปยังแห่งใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากปัญหาเกิดจากตัวนักศึกษาสหกิจศึกษาเอง และทำให้เหลือกิจกรรมที่ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษา หาสถานประกอบการด้วยตนเอง กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาสหกิจศึกษา หาสถานประกอบการโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ 3 ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ กิจกรรมที่ 4 สถานประกอบการตอบตกลงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 5 สถานประกอบการตอบปฏิเสธการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 6 สถานประกอบการแห่งใหม่ตอบตกลงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 7 นักศึกษาเตรียมตัวสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ กิจกรรมที่ 8 และ 10 นักศึกษาเข้ารับการสหกิจศึกษา โดยระยะเวลาที่เกิดขึ้นสามารถลดลง คิดเป็นร้อยละ 8.7

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย