แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

นันทพร อัศวกุลไพโรจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา แนวทางการพัฒนาและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพ กับประชาชนในเขตชุมชนพื้นที่เทศบาลนครรังสิตจำนวน 398 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต 2) ศึกษาความความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต


ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมกับการบริหารงานของทางเทศบาลนครรังสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจาราณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านมาตรฐานการให้บริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการถูกชี้ข้อมูลความผิด และปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาส่งผลต่อด้านนโยบายและการจัดกิจกรรม อายุและระยะเวลาพักอาศัยส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านนโยบายและการจัดกิจกรรมและด้านเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม ระยะเวลาพักอาศัยส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการถูกชี้ข้อมูลความผิดในนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลทำรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น เทศบาลจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในวิธีการเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์และข้อมูลของภาครัฐให้ง่ายขึ้น และต้องการให้ภาคเอกชนมีความร่วมมือกับทางเทศบาลและทางชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น 3) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต จะสามารถลดช่องว่างการทำงานระหว่างภาครัฐและประชาชนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยการส่งเสริมและกระตุ้นประชาชนให้หระหนักถึงหน้าที่และความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อประโยชน์ของชุมชนมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย