การจัดการการตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่ : วิถีการตลาดสำหรับธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Main Article Content

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอความหมาย รูปแบบ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการการตลาดที่เรียกว่า “การจัดการตลาดแบบองค์รวม” โดยพิจารณาปัจจัยหลักสำคัญ 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) การตลาดภายในองค์กร 2) การตลาดแบบผสมผสาน 3) การตลาดสัมพันธ์ และ 4) ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม หรือ CSR ดังนั้นการตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่เป็นการมองทุกปัจจัยทางด้านการตลาดจากทุกมุมมอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า บริษัท และผู้ร่วมการงาน และกิจกรรมทางด้านคุณค่า การสำรวจ การสร้าง การส่งมอบคุณค่า และชี้ให้เห็นถึงการกำหนดโครงสร้างองค์กรธุรกิจยุคดิจิทัลในปัจจุบัน การทำตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญแค่หน่วยงานการตลาดเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดที่ว่าหน้าที่การตลาดนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี ฝ่ายบริการหลังการขาย หรือแม้กระทั่งพนักงานส่งสินค้าของบริษัทก็ยังต้องรู้จักที่จะทำการตลาดให้กับองค์กรด้วย ดังนั้นนักการตลาดต้องรู้ว่าลูกค้าแต่ละโอกาสมีความต่างกันอย่างไร ต้องการอะไร เมื่อรู้แล้วและถ้าบริษัทขาดเหลือให้วิเคราะห์ว่าต้องไปร่วมกับใคร จากนั้นนำมาผ่านกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกลไกความแข็งแกร่งทางธุรกิจหรือการสร้างองค์กรธุรกิจอัจฉริยะนั่นเอง ท้ายที่สุดได้นำเสนอกรณีศึกษา องค์กรที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการตลาดแบบองค์รวมเพื่อแสดงให้เห็นความสำเร็จในการนำรูปแบบและวิธีการไปประยุกต์ใช้งาน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการการตลาดแบบองค์รวมยุคใหม่ตามรูปแบบที่เสนอมานี้เป็นวิถีการตลาดสำหรับธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ