การประเมินโครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Main Article Content

วิทยา เจียรพันธุ์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเสริมสร้างพลังกายพลังจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อกิจกรรมของโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพหรือประโยชน์ ด้านภาพรวมของโครงการ และ (2) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอต่อโครงการ การประเมินครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินเชิงทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและการสังเกตกับผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีตัวชี้วัด (Indicators) ครอบคลุมเนื้อหาการบรรยายและฝึกปฏิบัติของวิทยากรเป็นแนวทางเพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุต่อไป
ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการทั้ง 4 ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากหรือระดับดี สำหรับข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการครั้งนี้ ได้แก่ (1) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของการอบรมคราวต่อไปให้มีความเข้มข้นและสามารถนำไปถ่ายทอดได้ (2) มีงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการเดินทางแก่ผู้เข้าอบรม และ (3) เพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย