ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

Main Article Content

ศศิกาญจน์ เฟื่องสมบูรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 155 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยวิธีการจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีสอดคล้องทั้งฉบับคือ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ลำดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านหลักฐานทางกายภาพ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย