การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

จิรารัตน์ ชัยรัตน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  3  ประการ คือ  (1)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ บุคลากรและประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย  (2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงรายและ (3)เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย  กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรและ  ประชาชน  บุคลากรจำนวน  201 คนในเทศบาลเมืองเชียงราย  และประชาชน  377  คนภายในเขต  พื้นที่เทศบาลเมืองเชียงราย  ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองเชียงราย  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ  แบบมาตราส่วนประเมินค่าและแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้  คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ  ค่าที (t-test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย