ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

Main Article Content

จันจิรา พุฒเพ็ง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จำนวน 271 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีสอดคล้องทั้งฉบับคือ .78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า ลำดับแรกคือ ด้านความศรัทธา ด้านความเชื่อถือ และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการยอมรับ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย