การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต : กรณีศึกษา กำลังพลวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Main Article Content

วารุณี ชุตินันทกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของกำลังพลสังกัดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต โดยประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ กำลังพลทั้งหมดของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 140 คน


            ผลการศึกษาพบว่า กำลังพลของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก และมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับที่มากเช่นกัน ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ควรให้ความรู้ ส่งเสริมปลูกฝั่งให้กำลังพลเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญ และคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย