การส่งมอบบริการสาธารณะแนวใหม่ของการประปานครหลวง

Main Article Content

ธิดารัตน์ ชื่นประเสริฐสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริการสาธารณะด้านน้ำประปาในรูปแบบต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการให้บริการสาธารณะที่เหมาะสมต่อการประปานครหลวง งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพและออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี กำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ระบบการบริการสาธารณะสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการประปาภาครัฐ/ราชการ ระบบการประปาภาครัฐวิสาหกิจ ระบบการประปาภาคเอกชนและระบบการประปาภาคประชาชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการส่งมอบบริการสาธารณะที่เหมาะสมต่อการประปานครหลวงในอนาคต ประกอบไปด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ การจัดการแหล่งน้ำดิบใหม่ การบูรณาการรวมระบบการผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสียร่วมกัน การลงทุนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อลดน้ำสูญเสีย การสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและ
สูบจ่ายน้ำประปา การประยุกต์นำเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการดำเนินงานตลอดจนการลงทุนขยายธุรกิจ
เพื่อรองรับความเสี่ยง (2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน/พลเมือง ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาใช้ในการร่วมบริการจัดการบริการสาธารณะ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านจิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง
การผลักดันให้เกิดการร่วมจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาและการรณรงค์ให้เกิดการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า (3) ด้านการส่งเสริมให้เกิดสังคมพลเมืองที่มีความเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการทำงาน และ (4) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำและน้ำประปาในสังคมไทย รวมถึงการใช้
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย