ประสิทธิผลของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา สำนักงานรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Main Article Content

วิโรจน์ เนียมแสง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ พฤติกรรม ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) ศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 238 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) เจ้าหน้าที่มีปัจจัยด้านการรับรู้ พฤติกรรมการทำงาน และความเชื่อมั่น เกี่ยวกับระบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด 2) การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดเก็บสืบค้นข้อมูลจะสามารถส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถจัดเก็บเอกสารได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยมีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเท่าเดิม ส่วนระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลลดน้อยลง ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดน้อยลงโดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ ในขณะเดียวกันจะสามารถนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับงานสารบรรณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดี เชื่อมโยงข้อมูลและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ มาบริหารจัดการให้เป็นระเบียบ รวดเร็ว และบุคลากรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทันกับการปฏิบัติติงาน 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้งานให้มีความทันสมัย มีการปรับปรุงเครือข่าย อินเตอร์เน็ต รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ และพัฒนาระบบสารบรรณ
ให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน และอีกนัยหนึ่ง ควรพัฒนาระบบการรับ – ส่ง ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งระบบ โดยไม่ต้องใช้กระดาษลดขั้นตอนหรือกระบวนการด้านเวลาในการขอผู้ใช้งานและรหัสผู้ใช้งานสำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่ เพิ่มระบบให้กับผู้บริหารทุกท่าน ครอบคลุมทั้งกระทรวง เพื่อสามารถเข้าระบบตรวจสอบ หรือค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ประชาสัมพันธ์การใช้งานด้วยช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆที่มีอยู่ พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีมาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งเฉพาะบนอุปกรณ์พกพาเช่น IOS, Android เพื่อลดขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่าน Browser เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ยืดหยุ่นขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมต่อกับส่วนงานอื่น ๆได้ทั้งภาคเอกชน และ ภาคราชการ


Abstract
This study aims to 1) to study the behavioral recognition confidence. On the effectiveness of the operational system of electronic Office correspondence Office correspondence offices of Minister. The Office of the Permanent Secretary, Ministry of agriculture and co-operatives 2) to study the effectiveness of operation of the electronic system, Office correspondence Office correspondence with the Office of the Minister. The Office of the Permanent Secretary, Ministry of agriculture and cooperatives, and 3) to study the guidelines for developing an electronic system for Office correspondence Office correspondence with the Minister's offices. The Office of the Permanent Secretary, Ministry of agriculture and cooperatives.
From this study used quantitative methods to study the theoretical and conceptual document. From related research by format, then use it as a research tool to collect data from the Minister's Office officials. The Office of the Permanent Secretary, Ministry of agriculture and cooperatives, number 238 people.
The study found that 1), officials with the recognition factor. Behavior and confidence about the system of systems for electronic Office correspondence address in the most level 2) electronic Office correspondence system used to store the trace information can result in operational efficiency, more. The document can be stored increases, respectively. By having the same number of operating personnel. How long to find less data. Agency costs can be reduced, saving the budget. At the same time, it can be used in Office correspondence, electronic systems, came to Office correspondence in order to improve performance in practice and developments in personnel, especially compliance officers Office correspondence about the computer adds up to good practice. Data link and fix the problem. In work practices. Map management, organized quickly and people get to know the latest news. Up-to-date operating practices. 3), the relevant authority changes devices in modern use. Have updated the Internet as well as provide training and development officer, Office correspondence, ease of use, and in other words, should develop a system to get a system-wide electronic – without the use of paper reduction steps or processes in time and request your user ID for the employee. Add the system with
a comprehensive Ministry to all guests can sign checks or search for books that need to be manually. Public relations with various publicity channels to existing electronic systems development, Office correspondence, covering both governmental and quasi-governmental agency under the Ministry
of agriculture and cooperatives, with the same standards as guidelines for developing programs that use only installation on portable devices, such as IOS, Android, to reduce the steps to gain access through
a Browser to facilitate flexible use, including the development of systems for electronic Office correspondence, connect with other segments of both private sector and government sector.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย