การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่พร้อมน้ำปรุงของชุมชนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

เรือตรี ธงกิ่ง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่พร้อมน้ำปรุงของชุมชนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นหมี่พร้อมน้ำปรุงของชุมชนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และ ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)กับ ผู้ประกอบการเส้นหมี่พร้อมน้ำปรุง จำนวน 15 คน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และผลที่ได้นำมาวิเคราะห์ ในการอภิปลายผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
1.แนวคิดและแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีต้องการที่จะสร้างยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงขยายการตลาด ให้ทั่วทุกจังหวัด จึงมีแนวคิดและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาเส้นหมี่และน้ำปรุง อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่อยงานภาครัฐ อีกทั้งคนในครอบครัวและคนในชุมชนยังเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย รสชาดอร่อย วัตถุดิบสะอาด สด ปลอดภัยในการบริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดั้งนั้นความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เส้นหมี่พร้อมน้ำปรุง เป็นที่นิยม ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีรสชาด 3 รส เผ็ดน้อย เผ็ดปานกลาง เผ็ดมาก ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับประทานได้ทุกคน ทั้งผู้สูงอายุ และเด็ก ก็สามารถบริโภคได้ ยังสามารถเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องทั้งหลายและผลิตภัณฑ์จึงเป็นที่นิยมมากในช่วงเทศกาล งานบวช งานแต่ง งานมงคลทุกงาน เพื่อนำมาเป็นอาหารให้แก่แขกที่มาร่วมงาน ยังใช้เป็นอาหารในการจัดงานประเพณี หรืองานเทศกาลต่างๆ และยังเป็นเส้นหมี่ยังรับประทานในครอบครัว
2.แนวคิดและแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการมีแนวคิดและแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำปรุงให้เป็นผง และสามารถเก็บได้นาน มีผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย พร้อมกันนั้นผลิตภัณฑ์เส้นหมี่พร้อมน้ำปรุงยังสามารถเข้าเตาไมโครเวฟได้ อีกทั้งต้องการพัฒนาเส้นหมี่เพื่อสุขภาพ เป็นอาหารมังสวิรัติ ยังสามารถสะดวกในการพกพา อีกทั้งยังตอบโจทย์ กับสภาพปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและทันท่วงที ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค สะดวกในการรับประทาน โดยมีไมโครโวฟก็สามารถรับประทานเส้นหมี่พร้อมปรุงได้แล้ว พร้อมทั้งเทคโนโลยี่ที่สามารถรองรับกับแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้ประกอบการได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการศึกษาหรือสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของผู้บริโภค แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


Abstract
The study on "Development of noodles and seasoning juices of Takhu sub-district Community". Pak Thong Chai district, Nakhon Ratchasima" aimed to investigate the motivation on concepts the development of noodles and seasoning juices of Takhu sub-district Community, Pak Thong Chai district, Nakhon Ratchasima. It was classified by nature and individual using qualitative research and based on in-depth interviews with 15 noodles entrepreneurs. It was conducted in the in-depth interview and the results were analyzed in the discussion and conclusion.
The study indicated that:
1. Concepts and incentives for product development; Entrepreneurs wanted to generate more sales, including marketing expansions to all over the province. The concept and motivation to develop rice noodles and seasoning juices then continuously arose to meet the consumer needs that are changing. It was also gaining support from the government sector and the family. The community also motivated to develop products making an entrepreneur to develop a variety of delicious products, clean raw materials, fresh, safe and meet the needs of consumers. Consumers' demand for products comprised of three flavors; little spicy, medium spicy, and very spicy. These flavors made it well-known throughout the ages, which made it possible for most consumers to eat. Both the elderly and children can consume. It can be a souvenir to relatives. The products are very popular during the festive seasons; monk ordination, marriage, or all festival. It is also used as a food in the tradition or festival and eaten in the family.
2. Concepts and incentives for new product development; Entrepreneurs have the concept and motivation to develop new products by turning seasoning juices into powder that can preserve longer. There are a variety of products as well as the noodles are also microwaveable. They want to develop healthy noodles, and vegetarian which can also be portable. It also answers to the current condition that needs instant and timely to the daily life of the consumer. It is easy to eat and can be cooked by Microwave. With the technology to support the concept of new product development, the entrepreneur have the concept and inspiration to study or observe the surrounding environment, explore information related to the popularity of consumers. Then applied and develop new products.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย