ส่วนประสมทางการตลาดของร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

สิรินันท์ นิ่มเสน่ห์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มประชากร ที่เคยใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 385 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของร้านวัสดุก่อสร้างในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรกคือด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ


ABSTRACT
The purpose of this independent study was to find the marketing mix factors in purchasing the construction materials in SuanPhueng District, Ratchaburi province. The samples used in this study were the population of 385 people using the services at the construction material shop within 2 years and living in SuanPhueng district area selected by convenience sampling. The instrument for collecting data was the questionnaire with 5 rating scales approved by the advisor and 3 experts. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The research finding revealed that the marketing mix in purchasing construction materials was overall in high level. When considering each aspect from high to low, the first order was marketing promotion. The latter aspects were production, price and place, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย