การสร้างความผูกพันในองค์การ

Main Article Content

ศิริวัลย์ ศรีวิเศษ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ นั้น มิได้เป็นเพียงการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มาปฏิบัติงานในองค์การเท่านั้น แต่ต้องปลูกฝังความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ ให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพัน มีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้บุคลากรในองค์การเกิดความผูกพันต่อองค์การ บทความนี้ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การ ความสำคัญของการสร้างความผูกพันในองค์การ และปัจจัยการสร้างความผูกพันธ์ในองค์การ ได้แก่ การใช้หลักภาวะผู้นำที่ดี การสร้างขวัญให้แก่บุคลากรในองค์การ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลากร เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความผูกพันในองค์การ เพื่อดำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้กับองค์การต่อไป


Abstract
Human resource management in organizations is not just about recruiting people. Knowledge to work in the organization only. But to cultivate the commitment of personnel to the organization. Give people love, commitment, satisfaction. Have a good attitude towards the organization. Unite help empathy work for the organization to achieve its goals. In order to create a progressive growth for the organization, the management must create a strategy that will make the organizational personnel to commit to the organization. This article reviews the concepts and theories about organizational engagement. Importance of organizational commitment organizational factors include the use of good leadership. Morale for personnel in the organization. motivation to work for the staff. To see the importance of human resources. And create engagement in the organization. To maintain human resources to the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ