อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

สุจิตรา คุณดิลกคุณากร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และ 2) ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิล ใยแก้วนำแสง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 311 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ส่วนประสมทางการตลาดของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางการภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด
2. การตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โดยภาพรวมและ อยู่ในระดับมากโดย เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกและหน่วยงานส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต คุณภาพและความเร็วเหมาะสมกับราคา การบริการหลังการขายที่ดี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต) อาชีพ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความสามารถและความชำนาญงานของพนักงาน บิดา มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อ หรือผู้ที่เคยใช้บริการแนะนำ การทดลอง การทดสอบ หาข้อมูลด้วยตนเอง และความผูกพันส่วนตัวกับพนักงานด้านบริการและการขาย) ตามลำดับ และ
3. ส่วนประสมทางด้านการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาจอมบึง โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.00 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านที่เหลือไม่สามารถพยากรณ์ได้ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านราคา และด้านกระบวนการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้


ABSTRACT
This research aims to study: 1) study the marketing mix, high-speed Internet via cable, optical fiber, and 2) to study the use of broadband access via cable, fiber optic TOT Public Company Limited (Thailand). Customer service branch Chombung Ratchaburi The sample used in this study. The use of broadband Internet service via fiber optic cable to TOT Public Company Limited (Thailand) customer service center in Chom Bueng. Ratchaburi Province, 311 people were selected by simple random sampling. How to Draw The instrument used for data collection was a questionnaire with a scale of 5 levels, with confidence, both equal. 90 The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis. pluralism
The research found that:
1. The marketing mix of broadband via fiber-optic cable as a whole and individual aspects. The high level Sort by descending below the average staffing image characteristics. products process The distribution of price and promotion.
2. The purchasing decisions that affect the choice of broadband access via fiber-optic cable as a whole and by the high level. Sort descending below the average for communicating with external agencies and affect the use of Internet services. Speed, quality and value for money The after sales service is good. Changes in technology affect your Internet service. Credibility and good image of the company. Revenue rises affect the choice of Internet service) impact on career choice of Internet services. The capabilities and expertise of the staff, parents, relatives or to those who've used the service introduced an experimental test data manually. And personal engagement with staff, service and sales), respectively.
3. Mix the marketing influence the decision to use broadband Internet service via fiber optic cable to TOT Public Company Limited (Thailand) customer service center in Chom Bueng. The forecast was 51.00 percent and correlated in the same direction as the physical. products The distribution Physical Statistically significant at the 0.01 level, the rest can not predict the field of promotional pricing and staffing process. This is not consistent with the hypothesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย