ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ทรงพล ธงศิริ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ส่วนประสมทางการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2) การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เข้ามาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 385 คน ได้มาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ส่วนประสมทางการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา
2. การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม และรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ราคาสินค้า ประโยชน์ คุ้มค่า สินค้ามีคุณภาพ การรับประกันสินค้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เคยใช้ตราสินค้าแล้ว ตราสินค้าที่ได้รับความนิยม ความเชื่อมั่นในตัวพนักงานขาย การส่งเสริมการตลาด กลุ่มบุคคล ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก และสื่อโฆษณา
3. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R2) เท่ากับ 0.42 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 42.10 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจำหน่าย โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติด้านที่เหลือไม่สามารถพยากรณ์ได้ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้


ABSTRACT
This research aims to study 1) the mobile marketing mix Customers in Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province. 2) The decision to buy mobile phone in Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province. The sample used in the study was the people who bought mobile phones in the mobile phone shops. In the Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province. The 385 patients were randomly selected. The instrument used for data collection was the 5-level questionnaire with the reliability of .96. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. And multiple regression analysis.
The research found that
1. The mobile marketing mix of customers in Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province. Overall and individual. Very high Sort by average to descending order. Distribution channel Promotion and marketing.
2. The decision to buy mobile phones in Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province. In general the situation is very high. Sort by descending order as follows Price Products Value for money Product quality Warranty Technology advances Used to brand Popular brand Confidence in the sales staff. Promoting people, family, friends, acquaintances, and advertising.
3. Marketing mixes affect the decision to purchase mobile phones of customers in Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province. The coefficient of correlation (R2) of 0.42 was predicted at 42.10 percent and was correlated in the same direction. And the distribution. The statistical significance level was at .001 level. The marketing mix factor influenced the decision to purchase mobile phones of customers in Amphoe Mueang Ratchaburi Ratchaburi Province .There are no statistically significant differences in terms of promotion and price which is not consistent with the assumptions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย