ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

วันเฉลิม พ่วงธรรมรงค์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของพนักงานโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ 2) เปรียบเทียบความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจำแนกตามสถานภาพของพนักงานโรงแรม แผนกบริการส่วนหน้า โดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 260 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (ANOVA) หาความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheff’s Post Hoc Comparison method)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับความต้องการมาก รียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพูด ด้านการฟัง ด้านการเขียน และด้านการอ่าน ตามลำดับ
2. เปรียบเทียบความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จำแนกตามสถานภาพของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม พบว่า เพศต่างกัน มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความต้องการในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


ABSTRACT
This research aims to study 1) Chinese language needs to communicate with the tourist staff of hotel front office in Muang district, Kanchanaburi province. 2) Comparison of Chinese language needs to communication with tourists classified by hotel staff status of front office in Muang district, Kanchanaburi province. The 260 patients were randomly selected. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. And inferential statistics consisted of a t-test to compare two independent variables and one way ANOVA for more than two variables, and after the variance least significance difference by Scheff’s Post Hoc Comparison method.
The research found that
1. Chinese language needs to communicate. Overall and individual. Very high needs. Sort by average to descending order. Speech listening writing and reading.
2. Comparison of Chinese language needs to communicate Sort by status of the hotels front office staff found that different genders. There is a needs for Chinese language communicate the overall list and the sides did not differ. Age and education level of revenue per month. There is a needs for Chinese language communicate the different overall statistically significant at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย