ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดพัทลุง

Main Article Content

จันทร์พิมร์ บัวทอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดพัทลุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดพัทลุง และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดพัทลุง จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และระดับเงินเดือน กลุ่มประชากรที่ใช้คือ ข้าราชการกรมการปกครอง สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง จำนวน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานปกครอง กลุ่มงานอำนวยความ เป็นธรรม กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มงานการเงินและบัญชี และที่ทำการปกครองอำเภอ 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 167 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการปกครอง จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านโอกาสและความก้าวหน้า ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านความเพียงพอของรายได้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดพัทลุงที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ตำแหน่ง และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน


Abstract
Research "Morale in the performance of government officials in Phatthalung Province" the purpose of this study was to investigate the morale of the officers in Phatthalung Province and to study the personal factors of morale in the performance of government officials in Phatthalung Province by gender, age, marital status, education level and salary levels population is used government officials under the management of Phatthalung Province 4 groups group administration Group Security Task Force Finance and Accounting There were 167 governors in the district the tools used to collect data are the questionnaires and statistics used in data analysis percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way Anova.
The study indicated that Morale in the performance of government officials. Phatthalung Province The overall level is very high and when we consider each side Morale in the workplace. Job satisfaction Performance status Relationships between supervisors and subordinates. Opportunities and progress Justice in the workplace And the adequacy of income. In every level. Government officials in Phatthalung province have different sex, age, status and salary level there was no difference in the level of morale in the overall performance and in each aspect. Different levels of education The overall morale and morale of the work in the overall and the different aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย