ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงบประมาณสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Main Article Content

ชญานิษฐ์ ไชยวิชิต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงบประมาณ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงบประมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 282 คน ใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้สถิติความสัมพันธ์ไคว์สแคว์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายด้านลำดับแรกคือได้รับคำชมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือรู้สึกว่าบริหารงานได้ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และลำดับสุดท้ายคือผลงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 2) ปัจจัยด้านองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านผลการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านการทำงานเป็นทีม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้านความผูกพันกับองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และด้านบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงบประมาณได้แก่ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะมีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า


ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study the levels of performance of the Budget Bureau personnel and 2) to study the factors affecting the performance of these personnel using surveys, enquiring information from 282 civil servants, government workers and employees of the Budget Bureau, the Prime Minister's office using percentage statistics, average, Standard Deviation and analyze factors affecting the performance of the personnel by used for testing relationships look up the critical chi-square statistic value at 0.05
The results revealed that :1) Level of results of performance, overall is high, with average score of 4.18 when considering income first is receiving compliments from supervisors and colleagues regularly with the average of 4.29. Second is the feeling of good management, with the average score of 4.28 and lastly, acceptable results amongst colleagues, with the average score of 4.07. 2) Overview of the organizational factor is high, with average score of 3.82 when considering each aspects respectively as follows. Results of operation has the average score of 4.18. Environment of operation has the average score of 3.96 Teamwork has the average score of 3.68 Attachment to organization has the average score of 3.66 Personal factor has the average score of 3.43. Personal factors that affect the Budget Bureau’s employees’ operation are age and length of operation where in average, younger people have lower productivity especially than those older same as length of operation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย