ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

ลัดดา ทับทิมอ่อน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้สูตรทาโร ยามาเน่ จำนวน 394 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีสอดคล้องทั้งฉบับคือ .79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ลำดับแรกคือ ด้านหลักฐานทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และลำดับสุดท้ายคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ


ABSTRACT
This research aims to study Marketing Mix Factors in Choosing the Service of Government Savings Bank, Khao Yoi Branch, Phetchaburi Province The sample is Customers come to use the service of the Government Savings Bank in Phetchaburi. The sample size was 394 by Taro Yamane formulate. The instrument used to collect the data was a questionnaire that was validated by 3experts. The index of consistency was 0.79. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.The research found that the marketing mix factors in selecting the service of the Government Savings Bank, Khao Yoi Branch, Phetchaburi province. The overall and individual aspects were found at all levels. In order of importance, the first order was physical evidence. Marketing promotion and the last one is the distribution channels

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย